لوله های پلی اتیلن PE80

این لوله ها با مواد از گرید PE80از سلیز 20 الی 500 میلیمتر با فشار های کاری 3.2 الی 25 اتمسفرحهت مصارف آبرسانی – آبیاری تحت فشار و فاضلابی طبق استاندارد 2-14427 و DIN8074 تولید می شوند. این لوله ها از سایز 16 الی 110 میلیمتر بصورت رول یا شاخه ای تولید میگردد . از سایز 125 تا 500 میلیمتر بصورت شاخه ای تولید می شود.

# لوله پلی اتلین

# ساقه طلایی

#لوله

#تحت فشار

#لوله

سایز لوله مواد لوله فشار لوله نوع لوله توضیحات
450 pe80 25 ابرسانی

# لوله پلی اتیلن

#لوله پلی اتیلن

#لوله

450 pe80 20 ابرسانی
450 pe80 16 ابرسانی
450 pe80 12.5 ابرسانی
450 pe80 10 ابرسانی
450 pe80 8 ابرسانی
450 pe80 6 ابرسانی
450 pe80 5 ابرسانی
450 pe80 4 ابرسانی
450 pe80 3.2 ابرسانی
400 pe80 25 ابرسانی
400 pe80 20 ابرسانی
400 pe80 16 ابرسانب
400 pe80 12.5 ابرسانی
400 pe80 10 ابرسانی
400 pe80 8 ابرسانی
400 pe80 6 ابرسانی
400 pe80 5 ابرسانی
400 pe80 4 ابرسانی
400 pe80 3.2 ابرسانی
355 pe80 25 ابرسانی
355 pe80 20 ابرسانی
355 pe80 16 ابرسانی
355 pe80 12.5 ابرسانی
355 pe80 10 ابرسانی
355 pe80 8 ابرسانی
355 pe80 6 ابرسانی
355 pe80 5 ابرسانی
355 pe80 4 ابرسانی
355 pe80 3.2 ابرسانی
315 pe80 25 ابرسانی
315 pe80 20 ابرسانی
315 pe80 16 ابرسانی
315 pe80 12.5 ابرسانی
315 pe80 10 ابرسانی
315 pe80 8 ابرسانی
315 pe80 6 ابرسانی
315 pe80 5 ابرسانی
315 pe80 4 ابرسانی
315 pe80 3.2 ابرسانی
280 pe80 25 ابرسانی
280 pe80 12.5 ابرسانی
280 pe80 10 ابرسانی
280 pe80 8 ابرسانی
280 pe80 6 ابرسانی
280 pe80 5 ابرسانی
280 pe80 4 ابرسانی
280 pe80 3.2 ابرسانی
250 pe80 25 ابرسانی
250 pe80 20 ابرسانی
250 pe80 16 ابرسانی
250 pe80 12.5 ابرسانی
250 pe80 10 ابرسانی
250 pe80 8 ابرسانی
250 pe80 6 ابرسانی
250 pe80 5 ابرسانی
250 pe80 4 ابرسانی
250 pe80 3.2 ابرسانی
225 pe80 25 ابرسانی
225 pe80 20 ابرسانی
225 pe80 16 ابرسانی
225 pe80 12.5 ابرسانی
225 pe80 10 ابرسانی
225 pe80 8 ابرسانی
225 pe80 6 ابرسانی
225 pe80 5 ابرسانی
225 pe80 4 ابرسانی
225 pe80 3.2 ابرسانی
200 pe80 25 ابرسانی
200 pe80 20 ابرسانی
200 pe80 16 ابرسانی
200 pe80 12.5 ابرسانی
200 pe80 10 ابرسانی
200 pe80 8 ابرسانی
200 pe80 6 ابرسانی
200 pe80 5 ابرسانی
200 pe80 4 ابرسانی
200 pe80 3.2 ابرسانی
180 pe80 25 ابرسانی
180 pe80 20 ابرسانی
180 pe80 16 ابرسانی
180 pe80 12.5 ابرسانی
180 pe80 10 ابرسانی
180 pe80 8 ابرسانی
180 pe80 6 ابرسانی
180 pe80 5 ابرسانی
180 pe80 4 ابرسانی
180 pe80 3.2 ابرسانی
160 pe80 25 ابرسانی
160 pe80 20 ابرسانی
160 pe80 16 ابرسانی
160 pe80 12.5 ابرسانی
160 pe80 10 ابرسانی
160 pe80 8 ابرسانی
160 pe80 6 ابرسانی
160 pe80 5 ابرسانی
160 pe80 4 ابرسانی
160 pe80 3.2 ابرسانی
140 pe80 20 ابرسانی
140 pe80 16 ابرسانی
140 pe80 12.5 ابرسانی
140 pe80 25 ابرسانی
140 pe80 10 ابرسانی
140 pe80 8 ابرسانی
140 pe80 6 ابرسانی
140 pe80 5 ابرسانی
140 pe80 4 ابرسانی
140 pe80 3.2 ابرسانی
125 pe80 25 ابرسانی
125 pe80 20 ابرسانی
125 pe80 16 ابرسانی
125 pe80 12.5 ابرسانی
125 pe80 10 ابرسانی
125 pe80 8 ابرسانی
125 pe80 6 ابرسانی
125 pe80 5 ابرسانی
125 pe80 4 ابرسانی
125 pe80 3.2 ابرسانی
110 pe80 25 ابرسانی
110 pe80 20 ابرسانی
110 pe80 16 ابرسانی
110 pe80 12.5 ابرسانی
110 pe80 10 ابرسانی
110 pe80 8 ابرسانی
110 pe80 6 ابرسانی
110 pe80 5 ابرسانی
110 pe80 4 ابرسانی
110 pe80 3.2 ابرسانی
90 pe80 25 ابرسانی
90 pe80 20 ابرسانی
90 pe80 16 ابرسانی
90 pe80 12.5 ابرسانی
90 pe80 10 ابرسانی
90 pe80 8 ابرسانی
90 pe80 6 ابرسانی
90 pe80 5 ابرسانی
75 pe80 25 ابرسانی
75 pe80 20 ابرسانی
75 pe80 16 ابرسانی
75 pe80 12.5 ابرسانی
75 pe80 10 ابرسانی
75 pe80 8 ابرسانی
75 PE80 6 آبرسانی
75 PE80 5 آبرسانی
75 PE80 4 آبرسانی
75 PE80 3.2 آبرسانی
63 PE80 20 آبرسانی
63 PE80 16 آبرسانی
63 PE80 12.5 آبرسانی
63 PE80 12.5 آبرسانی
63 PE80 10 آبرسانی
63 PE80 8 آبرسانی
63 PE80 6 آبرسانی
63 PE80 5 آبرسانی
63 PE80 4 آبرسانی
63 PE80 3.2 آبرسانی
50 PE80 25 آبرسانی
50 PE80 20 آبرسانی
50 PE80 16 آبرسانی
50 PE80 12.5 آبرسانی
50 PE80 10 آبرسانی
50 PE80 8 آبرسانی
50 PE80 8 آبرسانی
50 PE80 6 آبرسانی
50 PE80 5 آبرسانی
50 PE80 4 آبرسانی
40 PE80 25 آبرسانی
40 PE80 20 آبرسانی
40 PE80 16 آبرسانی
40 PE80 12.5 آبرسانی
40 PE80 10 آبرسانی
40 PE80 8 آبرسانی
40 PE80 6 آبرسانی
40 PE80 5 آبرسانی
32 PE80 25 آبرسانی
32 PE80 20 آبرسانی
32 PE80 16 آبرسانی
32 PE80 12.5 آبرسانی
32 PE80 10 آبرسانی
32 pe80 8 آبرسانی
25 80 25 آبرسانی توضیحات در این قسمت قرار می گیرد.
25 80 20 آبرسانی
25 80 16 آبرسانی
25 80 12.5 آبرسانی
25 80 10 آبرسانی
20 80 25 آبرسانی
20 80 20 آبرسانی
20 80 16 آبرسانی
20 80 12.5 آبرسانی
20 80 10 آبرسانی