گواهینامه ها

 • تاییدیه مکانیزاسیون کشاورزی
  • تاییدیه مکانیزاسیون کشاورزی : لوح سپاس
  • سال اخذ: 1394
 • گواهینامه بین المللی iso-900:2008
  • گواهینامه بین المللی iso-900:2008 : لوح سپاس
  • سال اخذ: 1394
 • گواهینامه آزمایشگاه همکار
  • گواهینامه آزمایشگاه همکار : لوح سپاس
  • سال اخذ: 1395
 • 2-14427گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
  • 2-14427گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری : لوح سپاس
  • سال اخذ: 1381
 • 7607 گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
  • 7607 گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری : لوح سپاس
  • سال اخذ: 1389