گواهینامه ها

 • تاییدیه مکانیزاسیون کشاورزی
  • تاییدیه مکانیزاسیون کشاورزی: لوح سپاس
  • سال اخذ: 1394
 • گواهینامه بین المللی iso-900:2008
  • گواهینامه بین المللی iso-900:2008: لوح سپاس
  • سال اخذ: 1394
 • گواهینامه آزمایشگاه همکار
  • گواهینامه آزمایشگاه همکار: لوح سپاس
  • سال اخذ: 1394
 • 7607 گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
  • 7607 گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری: لوح سپاس
  • سال اخذ: 1394
 • 2-14427گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
  • 2-14427گواهینامه پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری : لوح سپاس
  • سال اخذ: 1394