لوله های پلی اتیلن نرم (آبیاری قطره ای)

سایز لوله مواد لوله فشار لوله نوع لوله توضیحات
20 PE40 8 آبیاری جانبی
20 PE40 5 آبیاری جانبی
20 PE40 6 آبیاری جانبی
20 PE40 4 آبیاری جانبی
20 PE40 3.2 آبیاری جانبی
16 PE32 6 آبیاری جانبی
16 PE32 5 آبیاری جانبی
16 PE32 4 آبیاری جانبی
16 PE32 3.2 آبیاری جانبی
16 PE40 8 آبیاری جانبی
16 pe40 6 آبیاری جانبی
16 PE40 5 آبیاری جانبی
16 PE40 4 آبیاری جانبی
12 LDPE 2.5 آبیاری جانبی