گرفتن استاندارد ایزو 17025

گرفتن  استاندارد  ایزو 17025
منبع خبر: سازمان استاندارد

استاندارد ایزو 17025-

الزامات

خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون- ISO/IEC 17025

این استاندارد الزامات عمومی برای احراز صلاحیت جهت انجام آزمون و یا کالیبراسیون و نیز نمونه برداری تعیین  می شود. این استاندارد در برگیرنده انواع آزمون و کالیبراسیونی است که با استفاده از روش های استاندارد ، روش های استاندارد شده و روش های ابداع شده در خود آزمایشگاه انجام میگیرد.
ممیزی این استاندارد در تاریخ 95/10/4 انجام گرفت و بدون هیچ عدم انطباقی تایید و جهت صدور گواهینامه  اقدامات لازم انجام گرفت.

1400/08/11