تقدیرنامه

تقدیرنامه
منبع خبر:

لولح سپاس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی -برای یازدهمین نمایشگاه کشاورزی دانش بنیان و صنایع وابسته

#ساقه طلایی

#ساقه طلایی اسفراین

#لوله

#لوله پلی اتیلن

1400/09/06