کنترل کیفیت

کنترل کیفیت
کنترل کیفیت

مواد اولیه و محصولات شركت تعاونی توليدي ساقه طلایی اسفراین در تمامي مراحل توليد,بر اساس استاندارد ملي ايران به لحاظ كيفي كنترل مي شوند. دريافت وتحليل نتايج آزمايشهاي انجام شده جهت انطباق با حد مجاز ارائه شده در استانداردها,نظارت بر اجراي كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري بر اساس برنامه زمانبندي مشخص شده ,طراحي چك ليست هاي كنترل كيفي محصول ,كنترل انجام نشانه گذاري ها ي منطبق با استانداردهاي مرتبط ,كنترل و نظارت بر نحوه انبارداري وكنترل نحوه چيدمان ومدت زمان نگهداري لوله ها و اتصالات در انبار ,از وظايف واحد كنترل كيفي مي باشد

<br>