لوله های پلی اتیلن سخت PE100

سایز لوله مواد لوله فشار لوله نوع لوله توضیحات
450 pe100 20 ابرسانی
450 pe100 16 ابرسانی
450 pe100 12.5 ابرسانی
450 pe100 10 ابرسانی
450 pe100 8 ابرسانی
450 pe100 6 ابرسانی
450 pe100 5 ابرسانی
450 pe100 4 ابرسانی
400 pe100 25 ابرسانی
400 pe100 20 ابرسانی
400 pe100 16 ابرسانی
400 pe100 12.5 ابرسانی
400 pe100 10 ابرسانی
400 pe100 8 ابرسانی
400 pe100 6 ابرسانی
400 pe100 5 ابرسانی
400 pe100 4 ابرسانی
355 pe100 25 ابرسانی
355 pe100 20 ابرسانی
355 pe100 16 ابرسانی
355 pe100 12.5 ابرسانی
355 pe100 10 ابرسانی
355 pe100 8 ابرسانی
355 pe100 6 ابرسانی
315 pe100 5 ابرسانی
315 pe100 20 ابرسانی
315 pe100 16 ابرسانی
315 pe100 12.5 ابرسانی
315 pe100 10 ابرسانی
315 pe100 8 ابرسانی
315 pe100 6 ابرسانی
315 pe100 5 ابرسانی
315 pe100 4 ابرسانی
280 pe100 25 ابرسانی
280 pe100 20 آبرسانی
280 pe100 12.5 ابرسانی
280 Pe100 10 آبرسانی
280 pe100 8 آبرسانی
280 pe100 6 آبرسانی
280 pe100 5 آبرسانی
280 pe100 4 آبرسانی
250 pe100 20 آبرسانی
250 pe100 16 آبرسانی
250 pe100 12.5 ابرسانی
250 pe100 10 آبرسانی
250 pe100 8 آبرسانی
250 pe100 6 ابرسانی
250 pe100 5 آبرسانی
250 pe100 4 آبرسانی
225 pe100 25 آبرسانی
225 pe100 20 ابرسانی
225 pe100 16 آبرسانی
225 pe100 12.5 آبرسانی
225 pe100 10 ابرسانی
225 pe100 8 آبرسانی
225 pe100 6 آبرسانی
225 pe100 5 آبرسانی
225 pe100 4 آبرسانی
200 pe100 25 آبرسانی
200 pe100 20 آبرسانی
200 pe100 20 آبرسانی
200 pe100 12.5 آبرسانی
200 pe100 10 آبرسانی
200 pe100 8 آبرسانی
200 pe100 6 آبرسانی
200 pe100 6 آبرسانی
200 pe100 5 آبرسانی
200 pe100 4 آبرسانی
180 pe100 25 آبرسانی
180 pe100 20 آبرسانی
180 pe100 16 آبرسانی
180 pe100 12.5 آبرسانی
180 pe100 10 آبرسانی
180 pe100 8 آبرسانی
180 pe100 6 آبرسانی
180 pe100 4 آبرسانی
160 pe100 25 آبرسانی
160 pe100 20 آبرسانی
160 pe100 16 آبرسانی
160 pe100 12.5 آبرسانی
160 pe100 8 آبرسانی
160 pe100 6 آبرسانی
160 pe100 5 آبرسانی
160 pe100 4 آبرسانی
140 pe100 25 آبرسانی
140 pe100 20 آبرسانی
140 pe100 16 آبرسانی
140 pe100 12.5 آبرسانی
140 pe100 10 آبرسانی
140 pe100 8 ابرسانی
140 pe100 6 ابرسانی
140 pe100 5 آبرسانی
140 pe100 4 آبرسانی
125 pe100 25 آبرسانی
125 pe100 20 آبرسانی
125 pe100 16 آبرسانی
125 pe100 12.5 آبرسانی
125 pe100 10 آبرسانی
125 pe100 8 آبرسانی
125 pe100 6 آبرسانی
125 pe100 5 آبرسانی
125 pe100 4 ابرسانی
110 pe100 25 آبرسانی
110 pe100 20 آبرسانی
110 pe100 16 آبرسانی
110 pe100 12.5 آبرسانی
110 pe100 10 ابرسانی
110 pe100 10 ابرسانی
110 pe100 8 آبرسانی
110 pe100 6 ابرسانی
110 pe100 5 آبرسانی
110 pe100 4 آبرسانی
90 pe100 25 آبرسانی
90 pe100 20 آبرسانی
90 pe100 16 آبرسانی
90 pe80 4 ابرسانی
90 pe100 12.5 آبرسانی
90 pe80 3.2 ابرسانی
90 pe100 10 آبرسانی
90 pe100 8 آبرسانی
90 pe100 6 آبرسانی
90 pe100 5 آبرسانی
90 pe100 4 ابرسانی
75 pe100 25 آبرسانی
75 pe100 20 آبرسانی
75 pe100 16 آبرسانی
75 pe100 12.5 آبرسانی
75 pe100 10 آبرسانی
75 pe100 8 آبرسانی 0
75 pe100 6 آبرسانی
75 pe100 5 آبرسانی
75 pe100 4 آبرسانی
63 pe100 25 آبرسانی
63 pe100 20 آبرسانی
63 pe100 16 ابرسانی
63 pe100 12.5 آبرسانی
63 100pe 10 آبرسانی
63 pe100 8 ابرسانی
63 pe100 6 آبرسانی
63 pe100 5 آبرسانی
63 pe100 4 ابرسانی
50 pe100 25 آبرسانی
50 pe100 20 ابرسانی
250 pe100 25 ابرسانی
50 pe100 16 آبرسانی
50 pe100 12.5 آبرسانی
50 pe100 10 آبرسانی
50 pe100 8 آبرسانی
50 pe100 6 آبرسانی
50 pe100 5 آبرسانی
40 pe100 25 آبرسانی
40 pe100 20 آبرسانی
40 pe100 16 آبرسانی
40 pe100 12.5 آبرسانی
40 pe100 10 آبرسانی
40 pe100 8 آبرسانی
40 pe100 6 آبرسانی
32 pe100 25 آبرسانی
32 pe100 20 آبرسانی
32 pe100 16 آبرسانی
32 pe100 12.5 آبرسانی
32 pe100 10 آبرسانی
25 pe100 25 آبرسانی
25 pe100 20 آبرسانی
25 pe100 16 آبرسانی
25 pe100 12.5 آبرسانی
20 PE100 25 آبرسانی
20 PE100 20 آبرسانی
20 PE100 16 آبرسانی