واحد نمونه و برتر تولیدی کیفیت

واحد نمونه و برتر تولیدی کیفیت
منبع خبر: شرکت ساقه طلایی اسفراین
کسب عنوان واحد نمونه و برتر استانی در عرصه ی ارتقاء کیفی تولیدات داخلی و اجرای استانداردهای مرتبط
1398/09/01